เกี่ยวกับ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

      กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให้สถานศึกษาแตงละแห่งจัดให้มีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทําแนวทางการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จํานวน ๕ ด้าน ได้แก่ด้านผู้เรียนและ ผู้สําเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑


Job Description

รายละเอียดงาน

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
ดูแล บำรุงรักษา รับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

ชื่อ-นามสกุล: นางชยุดา กันทะบัวตอง
อีเมล: -
Copyright © วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2563