คะแนนปีการศึกษา 2562

ด้านที่ 1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

  • อับดับที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ92.00%
  • อับดับที่ 2 อาหารและโภชนาการ20.00%
  • อับดับที่ 3 การโรงแรมและบริการ20.00%
ปัจจุบันคะแนนชั่วคราว


ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและไฟล์แนบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดร.ศรากร บุญปถัมภ์

นางสาวปิยมาส แก้วอินตา

นายธวัชชัย สาเกตุ

นางสาวรัตติยา กันทร

ชญานุช ตุ้ยต๋า

นาอรรถพร ปิยะลังกา

นางเปมิกา เทพวงค์

นางสาวธัญญา วงค์เรือนคำ

นางสาวคฑามาศ เข้าเมือง

นายธนกร โพธาชัย

นางสาวทิชากร เนตรสุวรรณ์

นางสาวสุดารัตน์ ประชานุเคราะห์

นางชยุดา กันทะบัวตอง

นายสมชาย บริบูรณ์

นักศึกษา ปวส.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
ดูแล บำรุงรักษา รับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย