ผลการประเมินตนเอง ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2562

ด้านที่ 1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

อันดับที่ 1 การตลาด 96.00 %

อันดับที่ 2 การท่องเที่ยว 94.80 %

อันดับที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 92.00 %

อันดับที่ 4 การโรงแรม 91.60 %

อันดับที่ 5 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 89.60 %

สถานะการบันทึกข้อมูล SAR
ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563

การจัดการธุรกิจค้าปลีกส่งแล้ว การจัดการโลจิสติกส์ส่งแล้ว การตลาดส่งแล้ว การท่องเที่ยวส่งแล้ว การบัญชีกำลังดำเนินการ... การออกแบบกำลังดำเนินการ... การโรงแรมส่งแล้ว คหกรรมศาสตร์กำลังดำเนินการ... ผ้าและเครื่องแต่งกายส่งแล้ว วิจิตรศิลป์ส่งแล้ว สามัญสัมพันธ์กำลังดำเนินการ... อาหารและโภชนาการส่งแล้ว เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลกำลังดำเนินการ... เทคโนโลยีศิลปกรรมกำลังดำเนินการ... เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังดำเนินการ... เลขานุการส่งแล้ว


รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Study Report : SSR) สำหรับครูผู้สอน


ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและไฟล์แนบ

05/04/2564 คู่มือการใช้งานระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (สาขาวิชา)
04/04/2564 แจ้งครูผู้สอนดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองรายบุคคล สำหรับครูผู้สอน (SSR) ประจำปีการศึกษา 2563

หน้าที่และความรับผิดชอบ

นางสาวปิยมาส แก้วอินตา

นางเพ็ญพักตร์ มหาวรรณ์

นางสาวมาริสา แสงใส

นางสาวนรินทร์ณา หน่อท้าว

นางสาวชญานุช ตุ้ยต๋า

นางสาวรัตติยา กันทร

นายกำพล ตรงเมธี

นายอรรถพล ปิยะลังกา

นายพิพัฒน์พงศ์ มีทรง

นางสาวทิชากร เนตรสุวรรณ์

นางสาวบุษปรัชต์ บุญธรรม

นางเปมิกา เทพวงค์

นายธนกร โพธาชัย

นางสาวธัญญา วงค์เรือนคำ

นางสาวนนธนันท์ พุฒนิล

นางสาวนิรัชา ลำภู

นางสาวสุธณี เทพผง

นายสมชาย บริบูรณ์

นักศึกษา ปวส.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
ดูแล บำรุงรักษา รับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย